Regulamin

Regulamin Mezzanine Studio:

§1

Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym Mezzanine Studio jest firma 

Beata Kosyra Fotografia, Ciechomin 38, 21-426 Wola Mysłowska, NIP: 8252166460, REGON: 523204309

w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

Studio zostało urządzone i wyposażone przez Wynajmującego jako przestrzeń dla prowadzenia produkcji fotograficznych i filmowych, a także dla organizacji eventów, szkoleń, prezentacji i innego rodzaju spotkań. Organizatorzy tychże produkcji i spotkań korzystający ze Studia zwani są dalej Najemcami.

§2

Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego z wyposażeniem studyjnym.

Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.

Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.

Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).

Sprzęt studyjny może być obsługiwany przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego. 

Od Najemcy nie zaznajomionego ze sprzętem studyjnym wymaga się, aby poinformował o tym Wynajmującego podczas rezerwacji. Najemca, który nie miał wcześniej doświadczenia ze sprzętem studyjnym ma możliwość zapisania się na godzinny kurs z użytkowania lamp i wyposażenia.

Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne.

Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp) według stopnia szkód, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

§3

W przypadku wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletność.

Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku, gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.

W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, wykorzystywania świec woskowych, ognia, zimnych ogni, materiałów wybuchowych; mąk, produktów trwale barwiących (w tym brokatów) itp.

Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.

Wynajmujący nie zgadza się na pozostawianie rzeczy i przechowywanie w Studio.

 

Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

Najemca odpowiada w trakcie trwania najmu za swoje poczynania i ich skutki jak i wszystkich osób jakie w tym czasie znajdą się w Studio (z wyłączeniem przedstawicieli Wynajmującego).

§4

Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg cennika zamieszczonego na stronie lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

Wszystkie wartości podane w cenniku są cenami brutto.

Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina (60-dziesiąt minut).

Przedłużenie najmu o kolejne godziny może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość i tylko za zgodą Wynajmującego. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z cennikiem wg wynajmu godzinowego.

Czas trwania wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji.

O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo najpóźniej 48h przed planowanym dniem wynajmu. Zmiany terminu można dokonać bezpłatnie. 

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odwołania rezerwacji wynajmu studia do 24h przed sesją – płatne 50%, a w dniu sesji 100%.

Obowiązkiem Najemcy jest przywrócenie Studia przed zakończeniem najmu do stanu sprzed jego rozpoczęcia; zaniechanie wykonania tego obowiązku bądź wykonanie go niezupełne upoważnia Wynajmującego do naliczenia opłat z tytułu wykonania tychże prac.

Skrócenie czasu najmu w stosunku do czasu uzgodnionego w potwierdzeniu rezerwacji nie stanowi powodu do obniżenia uzgodnionej tamże opłaty za najem.

Odrębne opłaty naliczane są z tytułu:

zużycia (rozumianego również jako zabrudzenie) teł fotograficznych – w kwocie 45.- pln – za 1 m.b. tła o szerokości 2,7 m. oraz w kwocie 30.- pln za 1 m.b. tła o szerokości 1,35 m.

§5

Rezerwacji studia można dokonać:

poprzez stronę: www.mezzanimestudio.pl

telefonicznie: (+48) 570 747 959 oraz (+48) 514 414 144

mailowo: kontakt@mezzaninestudio.pl

Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą telefoniczną lub mailową.

Płatności można dokonać w siedzibie studia lub dokonując przelewu na nr konta 58 1140 2004 0000 3602 8290 6121 / Beata Kosyra Fotografia, Ciechomin 38, 21-426 Wola Mysłowska.

Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Mezzanine Studio .

§6

Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad  zawartych w regulaminie wynajmu studia fotograficznego Mezzanine Studio oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

§7

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 października 2022 roku.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

 

Wynajmując studio Najemca akceptuje treść regulaminu i zgadza się z jego treścią.

Ta strona korzysta z plików cookie. Polityka prywatności.