Polityka prywatności

1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i innymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy wszystkich Klientów Mezzanine Studio, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Beata Kosyra Fotografia, Ciechomin 38, 21-426 Wola Mysłowska, NIP: 8252166460, REGON: 523204309

zwanej dalej Administratorem.

Z Administratorem strony możesz skontaktować się poprzez numer telefonu + (48) 570 747 959, mailowo pisząc na kontakt@mezzaninestudio.pl, przez stronę https://mezzaninestudio.pl/.

Pamiętaj, że podanie przez Pań danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu zarezerwowanie terminu oraz realizację Umowy zgodnie z Regulaminem Mezzanine Studio, a także przesłanie odpowiedzi na zapytanie złożone przez formularz kontaktowy. 

Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do: 

złożenia i obsługi zamówienia oraz realizację Umowy zgodnie z Regulaminem Studio, 

udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.  

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. W celu właściwego wykonania zawartej z nami umowy o świadczenie usług wynajmu oraz fotograficznych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO); 
  2. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO informuję, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane Multiarte za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób ( przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu;
  5. Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą, oraz w celu dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej, załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają. 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem 

3. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji zamówienia i udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej. 

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. 

5. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH 

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następującym zakresie: 

imię i nazwisko Klienta

numer telefonu,  

adres e-mail. 

6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Zmiana będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej zamieszczenia.

Ta strona korzysta z plików cookie. Polityka prywatności.